Книгата „Освен поради блудство“ от Даниел Дженингс

Изтеглете тази книга във формат
PDF, EPUB или MOBI.


ОСВЕН ПОРАДИ БЛУДСТВО

Защо евангелските християни трябва да преосмислят своето тълкуване на клаузата за развод по изключение, описана в Евангелието на Матей

 

Даниел Р. Дженингс

 

 SEAN MULTIMEDIA
www.seanmultimedia.com

 


 

Информация за оригиналното издание на английски език

 

Except For Fornication

Copyright © 2011 by Daniel R. Jennings

All rights reserved.

 

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, except as may be expressly permitted by the 1976 Copyright Act or in writing from the author. However, the author is a Christian and as such knows that all things ultimately belong to God. Therefore he is very open to working with individuals or groups to see their goals reached. Requests for permission should be addressed to the author through the publishing company. Permission is granted in advance to make copies for personal, church, study group, evangelism and classroom use. At the time of its first printing an electronic copy of this file has been made available for downloading and distribution at www.danielrjennings.org.

ISBN-13: 978-1475095395 ISBN-10:1475095392

Jennings, Daniel, R. 1977 –
Except For Fornication.

Scripture quotations, unless otherwise indicated, are from the King James Version, either modernized by the author or in their original form.

Scripture taken from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®.
Copyright © 1973, 1978, 1984 Biblica. Used by permission of Zondervan. All rights reserved.

The „NIV“ and „New International Version“ trademarks are registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica. Use of either trademark requires the permission of Biblica.

Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Scripture taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960 , 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.

Quotations marked NETS are taken from A New English Translation of the Septuagint, ©2007 by the International Organization for Septuagint and Cognate Studies, Inc. Used by permission of Oxford University Press. All rights reserved.

New Testament Greek by James Hewitt, copyright 1986 by Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts. Used by permission. All rights reserved.”

Special thanks to Dr. Vic Reasoner and Casey Whitaker for their review of the prepublication manuscript.

 


Изтеглете тази книга във формат
PDF, EPUB или MOBI.

Информация за преводното издание на български език

 

Освен поради блудство

Първо българско издание

Copyright © 2021 Christian.bg, Ивайло Тинчев

Всички права върху превода са запазени.

 

Никоя част от тази работа не може да бъде преиздавана или предавана с цел печалба в никаква форма и по никакъв начин, електронно или механично, включително фотокопирана или записвана, или чрез система за съхраняване или извличане, освен ако това не е разрешено от Закона за авторското право и сродните му права или с лично писмено разрешение от автора. Тъй като авторът на книгата е християнин и като такъв знае, че всички неща принадлежат изцяло на Бога, той е отворен да работи с отделни лица или групи за постигане на техните цели. Издателят на български език споделя разбиранията на автора относно правата за ползване и е получил писмено разрешение от него за този превод, и за безплатното му разпространяване на български език в електронен или друг вид, без право за продажба на никоя част от него с цел печалба. Промяната на каквато и да било част от текста на книгата преди разпространение е забранена. Предварително се дава право на всички получили книгата да я използват както е, за лични цели, в църквата си, в групи за изучаване, за евангелизиране и в класни стаи.

Тази книга се издаде с подкрепата на (по азбучен ред на фамилията):

 • Ангелови, Асен и Иванка
 • Атанасови, Сергей и Соня
 • Горчеви, Калин и Пролетка
 • Григоров, Олег
 • Маджарови, Владимир и Веселка
 • Николов, Райчо
 • Паскалеви, Ивелин и Веселина
 • Петков, Ивайло
 • Стоянови, Данаил и Галя
 • Тинчеви, Ивайло и Диана
 • Тоневи, Пламен и Диляна

Превод от английски език:
Анастасия Виденова

Редакция:
Ивайло Тинчев

Издател и основен разпространител в електронен вид:
Christian.bg, Ивайло Тинчев

Данни за контакт:
– имейл адрес: info@christian.bg
– уебсайт: www.christian.bg

 


Изтеглете тази книга във формат
PDF, EPUB или MOBI.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор към българското издание

Прелюбодейството след брака или блудството преди брака оправдава развода и повторното сключване на брак?

Простичък урок по граматика, за да разберем думите от семейството на порнѐиа

Начинът, по който авторите преди Новия завет са използвали порнѐиа

Начинът, по който авторите на Новия завет са използвали порнѐиа

Начинът, по който авторите след Новия завет са използвали порнѐиа

Комитетът за превод на крал Джеймс и много други преводачи, чиито преводи са в полза на Възгледа за блудството

Явното противоречие между Матей 19:9а и Лука 16:18, което възниква при Възгледа за прелюбодейството

Възгледът за блудството отговаря на действителното позоваване на скрития предбрачен грях в закона на Мойсей

Богословските основи в подкрепа на Възгледа за блудството

Възгледът за блудството се съдържа в естествения закон

Защо Възгледът за прелюбодейството е толкова популярен в американското християнство?

Отговори на някои възражения

Възгледът за прелюбодейството е бил отхвърлян от християните през вековете

Това, което Библията ясно учи за развода и повторния брак

Работим с доказателства

Приложение 1: Лични наблюдения относно развода и повторния брак в Евангелската църква

Приложение 2: Свидетелството на либералните църкви, които са предварили евангелските християни в това да изоставят поученията на Исус относно развода и повторния брак