Условия за ползване

Последна редакция: 07.09.2015 г.

Навсякъде в тези „Условия за ползване“, Посетителят на Christian.bg може да бъде наричан за краткост също Потребител или Вие, а Доставчикът Christian.bg – Сайтът или Ние.

Условията написани на тази страница се отнасят до достъпа и използването на онлайн услугите на сайта Christian.bg, представляван от неговия собственик и администратор Ивайло Тинчев, и влизат в действие заедно с първото Ваше посещение на Сайта. Сайтът си запазва правото да променя тези „Условия за ползване“ по всяко време, като публикува направените промени на тази страница заедно с датата на последната промяна в началото на текста. Потребителите на сайта са длъжни да се запознават с публикуваната тук информацията при всяко посещение и разглеждане на сайта. Непознаването на условията за ползване на Сайта не се приема за оправдание за неспазването им или за предявяване на претенции спрямо доставчика на услугите.

Съдържание

Цялото съдържание на Сайта е предоставено за лично ползване, съгласно специфичните права за достъп на отделните Потребители до различните части и функционалности на Сайта.

Ние не даваме гаранция, че всяка публикувана информация в Сайта е вярна, пълна и актуална. Допускаме, че е възможно наличие на синтактични, смислови и други грешки, неправилен превод от чужди езици или други неточности. Вие, като Потребител, се задължавате при откриване на материали, за които смятате, че имат невярно или подвеждащо съдържание, да информирате екипът ни за това. Когато наличието на грешки или неточности в информацията е спорно, Ние имаме правото да преценим коя информация да бъде променена и коя да бъде запазена и Потребителят се съгласява с това Наше право.

Винаги е забранено използването на материал от Сайта – текст, фотография, изображение, файл или друг – в неговата цялост, чрез копиране, преиздаване, сваляне, репродуциране, отпечатване, рекламиране или предаване по друг начин в други сайтове или медии, освен ако не е било дадено писмено разрешение от Нас за целта.

Винаги е разрешено използването на материал от Сайта – текст, фотография, изображение, файл или друг – когато материалът е Наша собственост, а не предоставен за ползване от трета страна, като използването може да бъде само частично в сайтове, в социалните мрежи и на други места, чрез копиране, преиздаване, сваляне, репродуциране, отпечатване, рекламиране или предаване по друг начин. Частично използваната текстова част от материала:

  • не трябва да надвишава 1/5 от размера на оригинала, разположен в Сайта
  • не трябва да е променяна по никакъв начин и
  • на мястото на публикуване трябва да има поставен ясно видим линк към оригиналния материал в Сайта.

Изпращане на нежелана информация

Вие нямате право да публикувате или предавате чрез Сайта клеветнически, заплашващи, оскърбителни, неприлични, порнографски и други материали, които биха нарушили правата на други хора (включително авторски права, права за конфиденциалност, или неприкосновеност на личността) или които не съответстват на всички съответни закони на Република България. Нямате право да изразявате мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни. Очакваме от Вас винаги да се отнасяте към другите Потребители с уважение.

Отказ от права

НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ТОЗИ САЙТ И МАТЕРИАЛИТЕ В НЕГО, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАС ИЛИ ИМАЩИ ВРЪЗКА С НАШИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, В ОРИГИНАЛЕН ВИД. НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ), ВКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ЗАКОННОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ И ТОЧНОСТ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ, ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. ЛИЦАТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ТОЗИ САЙТ И НЕГОВИТЕ УСЛУГИ КАТО СРЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, НОСЯТ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПРАТЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И САЙТЪТ НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА НЕЯ.

Технически грешки и прекъсвания

Ние не даваме гаранция, че услугите и функционалностите на Сайта, няма да имат грешки или прекъсвания или че при възникване на дефекти ще бъдат поправени, или че Сайтът или сървърът не съдържат вируси или технически дефекти. Не даваме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси или други нежелани заплахи, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Сайта или свалянето на всякакви материали, информация, текст, снимки, видео, аудио клипове и др.

Сайтове на трети лица

Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез Сайта, включително плащания за доставки на продукти, услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително и само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не държите Нас отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.

Запазени знаци

Имената, снимките и логотата, идентифициращи Сайта, трети страни или техните произведения, продукти и услуги, се явяват собственост на Сайта и/или трети страни. Нищо на Сайта не следва да се разглежда пряко или косвено като предоставяне на лиценз или право върху търговската марка или патента на тези имена, снимки и/или логота на Вас, или на друга трета страна. Всички права, включително авторските права и правата върху информацията на този Сайт и неговото съдържание са Наша собственост или лицензирани за Нас.

Публикуване на съдържание

Ако Ви бъде предложено да публикувате съдържание на Сайта, включително текст, графика, видео, аудио или друго (наричано по-долу за краткост Съдържание), Вие се задължавате при публикуване на Съдържанието да ни предоставите правата за неограничено ползване на тези материали, без да дължим заплащане на авторски права, а също така да ни предоставите правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, да създаваме производни материали, да разпространяваме, изпълняваме, поставяме и използваме всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и/или да го използваме в други дейности и по всички медии, сега известни, или създадени по-късно, за пълния срок и за всички права, които могат да произлизат от Съдържанието. Ако не възнамерявате да предоставите тези права на Нас, моля не публикувайте Вашето Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Вашето Съдържание на Сайта Вие гарантирате, че то е:

  • Оригинал – Съдържанието е оригинално и Вие сте притежател на авторските права;
  • Няма закононарушения – Нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права за неприкосновеност на личността, права за публикуване, или всякакви други права на трети лица;
  • Няма ограничения или заплащане – Ние можем да използваме, излъчваме или използваме по друг начин Съдържанието и да ползваме правата, предоставени без ограничения или заплащане към Вас или трети лица и Вие се отказвате от всички т.нар. морални права в Съдържанието; и
  • Нямаме отговорност към трети лица – Вие сте получили всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Нас няма да накърни никакви права на третите лица.

Обезщетения

Вие се съгласявате да ни обезщетите незабавно срещу всички искания, задължения, щети, разходи, включително юридически разходи, произтичащи от нарушения на тези „Условия за ползване“ от Вас или всякакви други задължения, произтичащи от Вашето използване на Сайта.

Прекратяване

Ние имаме правото да прекратим незабавно използването на Сайта от Вас, ако Ние сметнем по наше усмотрение, че Вие сте нарушили тези „Условия за ползване“ или сте били въвлечени по друг начин в действия, които ние смятаме за недопустими. Съгласявате се, че правата Ви за достъп до Сайта могат да бъдат ограничени или премахнати, а изпратената от Вас информация променена или заличена по всяко време и при всякакви причини и обстоятелства и Вие няма да оспорвате това.

Невалидност

Ако някои от написаните на тази страница условия за ползване се окажат незаконни, невалидни или по друг начин невъзможни да бъдат в сила, според законите на Република България и Европейския съюз, за които те са предвидени да бъдат в сила, тогава според степента и юрисдикцията, според които тези условия за ползване са незаконни, невалидни или неприложими, те ще бъдат премахнати от тази клауза. В пълна сила ще останат останалите , които ще продължат да бъдат задължителни и приложими.

Приложимо законодателство

За тези „Условия за ползване“ ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България и Европейския съюз. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в Република България и Европейския съюз.

Несъгласие

Ако тези „Условия за ползване“ не се приемат от Вас и не се прилагат в пълната им сила или ако по някаква причина не уважавате правото на лични убеждения на екипа, който разработва и поддържа Сайта, Вие нямате разрешение за достъп до Сайта и трябва да прекратите незабавно използването му.

Конфиденциалност

Ние ще се съобразяваме с приложимите разпоредби на действащият „Закон за защита на информацията“ в България и Европейския съюз, във връзка с всяка лична информация, свързана с Вас и събрана от Нас. Вие може да бъдете помолени да въведете различна информация за Вас, на различни страници от Сайта. Ние ще използваме тази информация в съответствие с обявените от нас условия за Поверителност.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

Използването на бисквитки (HTTP cookies) в този сайт е разрешено чрез настройките на браузъра Ви. Ако продължите да използвате този сайт без да промените настройките на браузъра си или натиснете бутона "Приемам", това ще е съгласие за използването на бисквитки.

Бисквитките са малки записи информация, които се правят от браузъра във Вашия компютър, за да се удостовери и поддържа сесията на посещението и необходимите за нея данни, а също и за да се настрои сайтът да работи по най-подходящият за Вас начин.

Новите закони на Европейския съюз изискват при запис на бисквитки, потребителят задължително да бъде информиран и да даде съгласието си. За да продължите да използвате сайта, трябва да се съгласите с използването на бисквитки.

Затвори