Християнин ли съм?

Хора от различни етнически групи – араби, ескимоси, индианци и други – може да са християни.

Хора от различни националности – българи, германци, китайци и други – може да са християни.

Хора и от двата пола – мъже и жени – може да са християни.

Хора на различна възраст – млади и стари – може да са християни.

Изглежда, че да си християнин не е свързано с това от кой етнос или коя нация произхождаш, нито е свързано с пола и възрастта на човека. Тогава…

Какво е да си християнин?

За да отговорим на този не толкова сложен, но същевременно важен, въпрос, можем (а и трябва) да се обърнем единствено към основния източник на информация за християнската религия и той е Библията – книгата, съдържаща Стария и Новия завет (жизненоважен договор) на Бога с хората. Именно Библията се приема от християните за истинското Божие Слово, на което могат да се доверят за целия си живот.

Библията ни показва в какво се състои християнската вяра и надежда и кой може да ги има т.е. кой е християнин и кой не е такъв.

Нека да научим повече за това и така ще отговорим на зададения въпрос, когато опознаем…

Историята и Божият план за спасение

В книгата „Деяния на апостолите“, глава 17, стихове 24 до 27 (Деяния 17:24-27) се казва:

„Бог, който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко; и направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас;“

Това, което виждаме според тези библейски стихове, е че Бог е създал всички хора в света, за да дойдат близо до Него и Той да се грижи за тях. Очакването на Бог към хората, и в миналото и днес, винаги е било те да го признаят за Господар на живота си и да живеят според Неговите заповеди и закони, които са създадени за доброто на всички. Но още с първите сътворени хора – Адам и Ева –  се разбрало, че не всички хора ще искат да приемат Божията любов и грижа и ще изберат Бог за свой Господ. Така бил извършен…

Първият грях

Сред всички дървета в градината, за която Адам се грижел, Бог поставил едно специално дърво, наречено „дърво за разпознаване на доброто и злото“. За плодовете на това специално дърво Бог постановил никога да не се ядат. За съжаление, врагът на Бога – дяволът – дошъл и измамил хората да ядат от дървото – и те яли. Така непокорството към Твореца, което се нарича грях спрямо Него, навлязло в нашия свят.

Римляни 5:12 казва:

„…чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха“.

Още от времето на първия човек, хората вече нямало да живеят вечно със Създателя си и да се радват на Неговото присъствие, но имали кратък живот на земята и рано или късно телата им умирали. А след смъртта, духът напускал тялото и отивал в присъствието на духовния си господар, на когото е служел – на Небето, където владее Бог, или в Ада, където е мястото на дявола (наричан още Сатана). Така…

Смъртта и грехът завладели света

Сигурно ти е било чудно, защо след като има Бог, днес в света има толкова много смърт, болести и други страдания. Наистина това е тежко за всички нас – всички страдаме от отделянето на човечеството от Бога. Именно грехът е този, който ни отдалечава от Бога и не Му позволява да се грижи за нас и да ни помага. Не, че Бог е неспособен и слаб, но нека видим защо…

Библията казва, че Бог е любов, но тя също ни учи, че Той е и напълно свят (безгрешен) и справедлив съдия. Тези черти на Божият съвършен характер не могат да се противопоставят една на друга – те са изцяло съвършени.

Например, един винаги справедлив съдия може безкрайно силно да обича сина си или съпругата си и да е готов да даде живота си за тях, но ако някой от тях е извършил престъпление, съгласно закона съдията ще трябва да издаде присъда и да се изпълни наказание за престъплението.

Така и Бог, въпреки желанието Му да ни помогне и да ни върне към себе си, трябва да ни осъди и да ни накаже за греховете ни. Но Той имаше уникален план на любов към нас…

Бог реши сам да плати за греха ни

Да, някой трябваше да понесе наказанието ни, за да можем да възстановим взаимоотношенията си с Бога – и нямаше никой друг на когото Бог да се довери за това, освен на своя вечен и свят Син – живото Божие Слово – Исус Христос. Божият син се роди на земята от жена, заченала чрез Духа на Бога. Той:

 • живя безгрешен живот
 • поучаваше истината
 • показваше с думи и на дело как да обичаме Бога и хората
 • лекуваше болни
 • възкресяваше мъртви
 • изгонваше демони
 • и промени завинаги живота на мнозина
 • а накрая беше измъчван и разпънат на кръст, за да умре наказан за нашите собствени грехове.

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме обикнали Бога, но че Той обикна нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни.“ (1 Йоан 4:9-10)

„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.“ (Римляни 5:8)

„Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказва всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ (Филипяни 2:6-8)

„Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни.“ (Римляни 5:19)

След като Христос пожертва себе си, и тялото му умря, Той отиде в Ада и пострада за греховете на всеки. Той стана изкупителната жертва за всеки грях, който някога е бил извършен, се върши или ще бъде извършен в цялата история на човечеството. Той пое наказанието за всяко сторено зло, което е имало, има или ще има, докато този свят съществува.

Но само 3 дни след смъртта Му…

Бог възкреси (съживи отново) Христос от мъртвите

Това възкресение беше уникално. То не беше като никое друго възкресение записано преди Христос. Възкресението на убития за греховете ни Божи Син, го върна обратно в позицията му на власт и авторитет над цялото Творение – над всички живи и мъртви. Не само това, но така Той победи смъртта и греха завинаги. Тялото му беше нетленно, а не като телата на други възкресявани преди, които по-късно остаряваха и умираха.

Днес всеки, който приеме, че Исус Христос е Божият Син и е платил греховете му, може да има богоугоден живот на тази земя и вечен живот в нетленно тяло.

„Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява.“ (Римляни 10:9-10)

Надеждата ни е в Христос

Злото е още тук на земята. Смъртта, болестите и немощите са още в света. Човешките трагедии са ежедневие. И все пак с цялата си любов и след като Бог вече е платил цената, Той ни призовава към възстановяване на животите ни в този свят и към надежда за бъдещият, в който Владетелят завинаги ще е Господ Исус Христос.

Само чрез приемане на жертвата на Исус Христос можем да възстановим взаимоотношенията си с Бога и да получим вечен живот с Него!

„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“ (Деяния 4:12)

Освен това, можем и да си представим какъв би бил светът и какво би било обществото ни, ако повече хора обичаха Бога и пазеха Неговите заповеди? Заповеди като „не убивай“, „не кради“, „не лъжесвидетелствай“, „почитай майка си и баща си“, „не прелюбодействай“ и „не пожелавай нищо на ближния си“, „обичай ближния като себе си“… Това би било чудесно място за праведен живот за всеки, който обича Твореца си и мрази злото.

И така…

Християнин ли си?

След като знаеш с каква цел си създаден, защо светът, в който живеем е такъв, какъвто е и какво е направил Бог, за да спаси света от тежкото му положение и да даде вечен живот на всеки човек, можеш ли да кажеш, че харесваш Божия план? Приел ли си подаръка на вяра и надежда в Спасителя и вечния живот след смъртта? Живееш ли така, че за всички да е видимо и разбираемо, че обичаш праведността и мразиш греха, който те отделя от Бога и вреди на хората? Обичаш ли Бога и хората, за които Исус Христос проля кръвта си на кръста, независимо от техния пол, етнос, националност или други различия? Отговорът на тези въпроси, ще ти даде и отговор дали си новороден (съживен) към Бога и дали наистина си последовател на Христос – християнин.

Един истински християнин вярва, че:

 1. Бог е вечен и е сътворил всичко видимо и невидимо.
 2. Бог е постановил законите на Творението си и те са най-добрите закони, който могат да се постановят.
 3. Всяко нарушение на законите на Бога е грях.
 4. Бог има съвършена любов, но Той е и съвършено справедлив съдия, който не може да не накаже грешника за греховете му.
 5. Бог е определил само един единствен път на спасение за хората от греховете им, като е изпратил Своя Син Исус Христос да бъде наказан за тях. Той ни е дал време на тази земя, през което можем да се спасим и да приемем надеждата за вечен живот чрез вяра в делото на Божия Син. За да стане това, трябва да се покаем за греховете си (да ги изоставим и да не ги вършим вече) и така да позволим на Бог да ни новороди т.е. да промени духа ни, вътрешното ни естество, така че да започнем да живеем праведен живот с Него и за Него.
 6. Всеки, който е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, се старае, с Божията помощ, винаги да живее според Божия закон, описан в Библията, и очаква да получи вечно нетленно тяло при възкресението си, след което ще живее завинаги с Бога.
 7. Любовта към Бога и хората, стремежът към святост и праведност и омразата към греха и злото показват, че ти си новороден и че си дете на Бога.

Вярваш ли това, което е написано по-горе?

 • Ако го вярваш и живееш така, ти си истински християнин.
 • Ако не го вярваш и не живееш така, тогава ти само наричаш себе си християнин, но животът и делата ти не принадлежат на Бога.

И все пак, днес също е ден за спасение!

Ако не си приел спасението от Бога и желаеш да му предадеш живота си, можеш искрено, от сърце, да кажеш тази:

Молитва за спасение

Татко Небесен,

Аз осъзнавам, че съм грешник. Признавам пред теб грешното си естество и всички грехове, които съм извършил в живота си досега. Разбирам, че заслужавам наказание за тях, но сега вярвам, че Твоят Син Исус Христос е дошъл в плът на земята, за да понесе моето наказание и да ми даде спасение от греха и вечен живот.

Моля, те да простиш греховете ми и да ме направиш нов човек!

Роди ме отново чрез Духа си! Промени живота ми така, че да бъде според Твоята воля и ме учи на Твоята истина!

Изпълни ме с любовта си, за да обичам хората и да мразя злото и греха!

Благодаря ти за прощаването на греховете ми и спасението ми!

Предавам живота си на теб и ще Ти служа според твоя Закон и благодатта, която ми даваш.

Амин!

 

Свържете се с нас, ако имате въпроси или търсите подходяща местна църква, към която да се присъедините!

 

Автор: Ивайло Тинчев

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

Използването на бисквитки (HTTP cookies) в този сайт е разрешено чрез настройките на браузъра Ви. Ако продължите да използвате този сайт без да промените настройките на браузъра си или натиснете бутона "Приемам", това ще е съгласие за използването на бисквитки.

Бисквитките са малки записи информация, които се правят от браузъра във Вашия компютър, за да се удостовери и поддържа сесията на посещението и необходимите за нея данни, а също и за да се настрои сайтът да работи по най-подходящият за Вас начин.

Новите закони на Европейския съюз изискват при запис на бисквитки, потребителят задължително да бъде информиран и да даде съгласието си. За да продължите да използвате сайта, трябва да се съгласите с използването на бисквитки.

Затвори