Благовестието за Божието Царство накратко

Добрите новини за спасението на хората от Бога, представени в 7 основни части

Благовестието за Божието Царство накратко

1. Има вечен Бог, който е създател на всичко видимо и невидимо, включително и на хората.

„В началото Бог създаде небесата и земята.“ (Битие 1:1)

„Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.“ (Колосяни 1:16-17)

„Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му.“ (Псалом 19:1)

„Преди да се родят планините, и да си дал съществувание на земята и вселената; от века и до века Ти си Бог.“ (Псалом 90:2)

2. Всички хора са създадени да живеят вечно, но са грешни и грехът им ги отделя от Бога. Резултатът от това е разрушение, страдания и смърт.

„…чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха“ (Римляни 5:12)

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23)

„Наистина няма праведен човек на земята, който да върши добро и да не греши.“ (Еклесиаст 7:20)

„Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.“ Исая 59:2

3. Бог, който ни е създал, е свят – Той няма грях и мрази греха. Бог е и справедлив и трябва да накаже греха.

„Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя.“ (Исая 6:3)

„Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщият, Който бе и Който е, и Който ще бъде.“ (Откр. 4:8)

„Бог е праведен съдия, Да! Бог Който се гневи всеки ден на нечестивия.“ (Псалом 7:11)

„И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му; а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде в лице.“ Второзаконие 7:9-10

„И небесата ще известят правдата Му, защото сам Бог е съдия.“ (Псалом 50:6)

„И заръча ни да проповядваме на хората, и да свидетелствуваме, че тоя е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.“ (Деяния 10:42)

4. Бог ни обича и иска да ни спаси от наказанието и вечната смърт. Затова изпрати Сина си Исус Христос. Той се роди и живя без грях, беше наказан и умря за нашите грехове, но на третия ден възкръсна и живее завинаги.

„В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни.“ (1 Йоаново 4:10)

„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.“ (Римляни 5:8)

„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му“ (1 Петрово 2:21)

„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.“ (1 Петрово 2:24)

„Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.“ (Марко 10:45)

„Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: елате и вижте мястото, където е лежал Господ.“ (Матей 28:6)

„А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото, където Го положиха. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.“ (Марко 16:6, 9, 19)

5. Който се покае за греховете си пред Бога и приеме заместителната жертва на Христос ще се спаси и ще живее завинаги.

„Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява.“ (Римляни 10:9)

„Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.“ (Марко 16:16)

„Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.“ (Марко 1:15)

„По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.“ (Йоан 8:24)

„Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно със Него.“ (1 Солунци 4:14)

„Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?“ (Римпялни 2:4)

„Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.“ (2 Петрово 3:9)

„Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоаново 1:8-9)

„Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа“ (Деяния 3:19)

„И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярват в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].“ (1 Йоаново 5:11-13)

6. Трябва да приемем Святия Дух и да разпространяваме добрите новини за Божието Царство.

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“ (Йоан 14:16-18)

„А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.“ (Деяния 2:38)

„Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме : Авва Отче! Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. (Римляни 8:9, 14-16)

„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.“ (Матей 28:19-20)

„И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.“ (Матей 10:7-8)

„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“ (Марко 16:15-18)

И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.“ (2 Тимотей 2:2)

7. Очакваме да се срещнем с нашия Господ и да живеем с Него и всички праведни във вечността.

„Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“ (Римляни 8:10)

„…Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее“ (Йоан 11:25)

„Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото“ (Римляни 6:5)

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на Единородния Божий Син.“ Йоан 3:16-18

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седещият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.“ (Откровение 21:1, 4-5)

„А Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.“ (1 Коринтяни 6:14)

„Понеже знаем, че Тоя, Който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса, и ще ни представи заедно с вас.“ (2 Коринтяни 4:14)

 

Автор: Ивайло Тинчев

Вижте също

Филмът "Последната реформация"

Филмът „Последната реформация – Началото“

Този документален филм показва какъв какъв би трябвало да бъде животът на християните - живот, в който чудесата и знаменията следват повярвалите.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

Използването на бисквитки (HTTP cookies) в този сайт е разрешено чрез настройките на браузъра Ви. Ако продължите да използвате този сайт без да промените настройките на браузъра си или натиснете бутона "Приемам", това ще е съгласие за използването на бисквитки.

Бисквитките са малки записи информация, които се правят от браузъра във Вашия компютър, за да се удостовери и поддържа сесията на посещението и необходимите за нея данни, а също и за да се настрои сайтът да работи по най-подходящият за Вас начин.

Новите закони на Европейския съюз изискват при запис на бисквитки, потребителят задължително да бъде информиран и да даде съгласието си. За да продължите да използвате сайта, трябва да се съгласите с използването на бисквитки.

Затвори